See English Version

یکی از مهم‌ترین دوران زندگی هر انسانی دوره کودکی وی می‌باشد. بنا به تعریف سازمان جهانی یونیسف دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه‌ای از جانب خانواده می باشد؛ به دلیل آنکه خانواده جزء اصلی جامعه، محیط طبیعی و امن برای رشد و رفاه تمامی اعضای خانواده، خصوصاً کودکان می باشد. اما رشد و برطرف‌سازی نیازهای کودکان فقط در خانواده تکمیل نمی‌گردد؛ بلکه شاید نیمی از انتظارات کودکان در شهر و امکانات موجود در آن برآورده می‌گردد..
به منظور توجه به ابعاد مختلف نیازهای کودکان در اکتبر سال ۲۰۱۹ طی یک اجلاس جهانی بیانیه‌ای با عنوان شهر دوست دار کودک ارائه گشت. این بیانیه شهرسازان و شهرداران را در جهت ایجاد شهر دوستدار کودک و حفظ حقوق کودکان به‌ویژه کودکان معلول و کم‌توان جسمی هدایت می‌کرد. طبق این بیانیه کودکان می‌توانند در توسعه و پایداری شهر نقش بسزایی ایفا نمایند؛ همچنین کودکان عامل پیوند نسل گذشته و آینده می باشند.
امکانات و خدمات فضاهای شهری با توجه به فرهنگ، اجتماع محلی و استاندارد های جهانی ایجاد ‌می‌گردد. برای آن که بتوانیم چنین شهری بسازیم، ابتدا باید تامین نیازها و خواسته های کودکان را در اولویت قرار داده سپس می‌توان ادعا کرد که آرمان‌شهر مورد نظر شکل گرفته است. در انتها باید گفت که مجموعه مسائل مطرح شده از علل و دغدغه های اصلی در برگزاری سمپوزیوم حاضر (آرمان‌شهر کودکان) که به صورت بین المللی می‌باشد، بوده‌اند. از اینروی سمپوزیوم آرمان‌شهر کودکان جهت نیل به اهداف مذکور آماده دریافت مقالات معتبر تمامی عزیزان در این حوزه می‌باشد. امید که این سمپوزیوم مدخلی باشد بر حضور شاد و موثر کودکان  سرزمینمان در شهرهای ایران و مشوقی باشد برای مدیران کشور در حوزه توجه بیشتر به این گروه تاثیرگذار.
 با آرزوی توفیق روزافزون 
 مهدی خاکزند